Konstruktiv kritik

09.10.2022

Poängen med konstruktiv kritik är att den är framtåsyftande och uppmuntrande. Många använder begreppet feedback vilket absolut funkar, men jag personligen föredrar att kalla det "feed forward".

Vad är poängen med konstruktiv kritik?

Konstruktiv kritik hamdlar om att synliggöra saker och ting som sker men som inte sker på ett tilltäckligt tillfreddställande sätt. Det kan till exempel handla om oönskade beteenden, uteblivna resultat, bristande organisation eller liknande.

Poängen med konstruktiv är alltså att tydliggöra brister och tillkortakommanden på ett sätt som gör att personen, gruppen eller organisationen utvecklas, växer och blir sitt "bästa jag".  Det är där begreppet "feed forward" kommer in i bilden, då det i grund och botten handlar om att se framåt snarare än bakåt.

Oavsett om det är en kollega, en gruppkonstellation eller en hel organsation som är den "felande länken" har chefens det yttersta ansvaret för att lyfta problemet på ett sätt som inte påverkar vare sig individen, gruppen eller verksamheten i stort på ett negativt sätt. 

Varför konstruktiv kritik?

Att framföra kritik någon form av kritik är sällan en lätt uppgift. Dock finns det studier som visar att personer som presterar på topp inte presterar sämre utan konstiktiv kritik, men att de gärna vill få erkännande för sitt arbete. 

De som däremot underpreseterar kan ofta missuppfatta kritiken som personligt riktad, i synnerhet om den framförs på ett icke konstruktivt sätt. Därför kan det vara bra att ta med sig några konkreta tips på formuleringar som är användbara i situationer som kräver konstruktiv kritik (eller feed forward).

För att göra det ännu tydligare har jag valt ut ett antal situationer med tillhörande exempel. Det första exemplet visar på icke konstruktivt framförd kritik, varpå nästa exempel visar hur den kan framföras konstruktivt.

Icke konstruktivt

"Jag har läst din senaste rapport och måste säga att jag är både besviken och förvånad över hur många fel den innehåller. Det är verkligen inte likt dig att slarva på det sättet, så till nästa rapport förväntar jag mig en klar förbättring!"

Konstruktivt

"Jag har märkt ett ökat antal misstag i din rapportering det senaste, och vill först tydliggöra att jag är medveten om att du och övriga teamet är under stor press just nu och att det då är lätt att begå misstag. Utöver den tunga arbetsbördan; är det någonting annat som tynger dig och som gör att du inte klarar att prestera på topp just nu? Något jag kanske kan hjälpa dig med?"

Icke konstruktivt 

 "Det känns som att du inte ens försöker längre vilket också märks tydligt på dina resultat. Är det annat som lockar mer eller vad är problemet?"

Konstruktivt

"Jag upplever dig som mindre entusiastisk än vanligt, vilket gör mig lite bekymrad. Finns det någonting jag kan göra för att hjälpa dig återfå den entusiasm och glädje du har utstrålat tidigare?"

Icke konstruktivt

"Jag har noterat att du nästan alltid kommer för sent till jobbat och måste säga att där är respektlöst både mot mig och dina kollegor."

Konstruktivt

"Jag har märkt att du har varit försenad till kontoret upprepade gånger den senaste tiden. Jag  förstår att det kan ligga oförutsedda händelser bakom, men tyvärr leder det till att du missar en del viktig information. Det drar dessutom ner arbetsmoralen för övriga i teamet och därför vill jag att du verkligen försöker vara på kontoret samtidigt som dina kollegor i fortsättningen. Jag vill också att du meddelar om du vid enstaka tillfällen inte hinner i tid till klockan 08.00."

Icke konstruktivt 

"Jag hörde från övriga teamet att det gick ganska vilt till på senaste mötet och att du var den främsta orsaken till den hätska stämningen. När vi anställde dig hävdade du att du är bra på konfliktlösning och nu får jag det här i knäet. Det ska bli intressant att höra vad du har för förklaring till det!"

Konstruktivt

"Som del i ett större team är det både önskvärt och oundvikligt att olika perspektiv lyfts och diskuteras i samband med ett teammöte. Tanken är att både individen och gruppen ska lyssna på och lära av varandra. Jag är medveten om att detta kan vara tålamodsprövande, och då är det viktigt att diskutera på ett sätt som visar respekt för våra olika åsikter och för personen som framför dem. Därmed vill jag informera om att vi gärna erbjuder fortbildning i konflikthantering, vilket kan ske både på individ- och gruppnivå."

👇

Sammanfattande punkter

Släpp det som varit, dra lärdom och blicka framåt

Var saklig och specifik, skilj mellan sak och person

Var tydlig med hur och varför du vill se en förändring

Ska problemen upp till ytan, se till att de inte sjunker

Var lyhörd för hur mottagaren kommunicerar och fungerar

Varje försök till framsteg bör mötas av uppmuntran och belöning